งานแผนและงบประมาณ

งานติดตามและประเมินผล

ระเบียบ - ข้อบังคับ

Download

Download แบบฟอร์ม

งานคลังและแผน

Download เอกสารงานบุคลากร

ระเบียบ - ข้อบังคับ

งานบุคลากร

คณะทำงานงานบริหารและพัฒนาระบบ

นายธานี สมวงศ์

รองคณบดี

นายสมชาย ศูนย์กลาง

ผู้ช่วยคณบดี
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายบรรจบ แสนเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี
งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางณัชชา โลหะพิริยกุล

ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางพรธิดา หมายสุข

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวหทัยรัตน์ กลับบุรี

เจ้าหน้าที่งานคลังและแผน

นางสาวจิตราภา อสุนีย์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกรกัญญา ยิ้มแย้ม

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาวรัตนา วาสนาสุขสันต์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ