งานแผนและงบประมาณ

งานติดตามและประเมินผล

ระเบียบ - ข้อบังคับ

Download

Download แบบฟอร์ม

งานคลังและแผน

Download เอกสารงานบุคลากร

ระเบียบ - ข้อบังคับ

งานบุคลากร

คณะทำงานด้านบริหารและแผน

นายธานี สมวงศ์

รองคณบดีด้านบริหารและแผน

นายบรรจบ แสนเจริญ

ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารทั่วไป

ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผน

ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

นางพรธิดา หมายสุข

หัวหน้างานบริหารและแผน

นางสาวหทัยรัตน์ กลับบุรี

เจ้าหน้าที่งานคลังและแผน

นางสาวจิตราภา อสุนีย์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกรกัญญา ยิ้มแย้ม

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ