งานแผนและงบประมาณ

งานติดตามและประเมินผล

งานส่งเสริมคุณภาพ

Download แบบฟอร์ม

งานบริหารและพัฒนาระบบ

ระเบียบ - ข้อบังคับ

Download

ระเบียบ - ข้อบังคับ

งานบุคลากร

Download เอกสารงานบุคลากร

คณะทำงานงานบริหารและพัฒนาระบบ

นายธานี สมวงศ์

รองคณบดี

นายสมชาย ศูนย์กลาง

ผู้ช่วยคณบดี
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายบรรจบ แสนเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี
งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางณัชชา โลหะพิริยกุล

ผู้ช่วยคณบดี
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางพรธิดา หมายสุข

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

นางสาวหทัยรัตน์ กลับบุรี

เจ้าหน้าที่งานคลังและแผน

นางสาวจิตราภา อสุนีย์

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกรกัญญา ยิ้มแย้ม

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาวรัตนา วาสนาสุขสันต์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ