บุคคลกรงานวิชาการและวิจัย

ผศ.ยุทธนา กันทะพะเยา

รองคณบดี

ผศ.ดร.ภาสฬิรุหฬ ศรีสำเริง

ผู้ช่วยคณบดี

งานวิชาการวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวศิริญญา ปัญญะภาโส

ผู้ช่วยคณบดี

งานวิชาการสถาปัตยกรรม

ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก

ผู้ช่วยคณบดี

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวนฤมล ชินวุฒิโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายปัญญา ลูกพลับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวอัจฉรา พลอยสดใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสหกิจศึกษา

นางสาวปิยะมาศ นวลเคน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัย

นางพรพรรณ สุขก้อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริการวิชาการ

Contact Us

Office 26001

(02) 526-6423

02-969-1369-74 ต่อ 2352-2353

engineernon@gmail.com