our teaching team

ผศ.ยุทธนา กันทะพะเยา

รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.ภาสฬิรุหฬ ศรีสำเริง

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.จักรินทร์ น่วมทิม

ผู้ช่วยคณบดีด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม

ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ

นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวนฤมล ชินวุฒิโรจน์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายปัญญา ลูกพลับ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวอัจฉรา พลอบสดใส

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางสาวปิยะมาศ นวลเคน

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

นางพรพรรณ สุขก้อน

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวรัตนา วาสนาสุขสันต์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

Contact Us

Office 26001

(02) 526-6423

02-969-1369-74 ต่อ 2352-2353

engineernon@gmail.com