วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา  ปณิธาน  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

วิสัยทัศน์ VISION

ผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนำ
ที่มีการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม สู่ระดับนานาชาติ

พันธกิจ MISSION

1.ผลิตและพัฒนากำลังทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย
3.บริการวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับชุมชนและสังคม
4.สืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนในการทำงาน สื่อสารแบบไร้พรหมแดนและบริหารงานโดยยึดหลักธรรม