Faculty of Engineering and Architecture

Huntra Campus

ว่าที่ ร.ต วิกร วงษ์เสถียร
ผู้ช่วยคณบดี งานวิชาการและวิจัย
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นายวิษณุ แฟงเมือง
ผู้ช่วยคณบดี งานพัฒนานักศึกษา
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

วิศวกรรมการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา เริ่มแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖ ณ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ย้ายไปอยู่ในหมู่ที่ ๘ ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา และรับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มาเรียนต่ออีก ๒ ปี และอบรมเพิ่มเติมอีก ๑ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้ขยายเปิดรับนักเรียนเกษตรกรรมชั้นกลาง (มีสิทธิเทียบเท่ากับนักเรียนที่จบหลักสูตรครูมูลหรือ ม. ๖ ในสมัยนั้น) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตร ประโยคอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ. ๖ แผนกเกษตรกรรม) และในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการชื่อวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ. ๖ แผนกเกษตรกรรม เป็นหลักสูตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ในปีเดียวกันนี้มีการย้ายสถานที่ตั้งของวิทยาเขตฯ มา ณ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในระยะแรกใช้พื้นที่ทั้งสองส่วนคือตำบลประตูชัย และตำบลหันตรา ในการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ย้ายส่วนของการเรียนการสอนมา ณ ตำบลหันตรา และได้จัดการศึกษาลักษณะโพลีเทคนิค โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และได้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยาเป็น “วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา” รวมทั้งได้ขยายการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีจวบจนถึงปัจจุบันนี้

ศูนย์หันตรา

  • สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
  • โทรสาร : 035-709105