หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์ สุพรรณบุรี

สาขาที่เปิด

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ สุพรรณบุรี

สาขาที่เปิดสอน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์หันตรา