ทีมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ Talent Mobilityหารือแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Talent Mobility