การเข้าร่วมโครงการ

การเข้าร่วมโครงการ นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถติดต่อศูนย์อำนวยความสะดวกและ หน่วยงานร่วมดำเนินการ Talent Mobility เพื่อประสานการจับคู่ความร่วมมือและนำไปสู่ข้อเสนอโครงการ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแหล่งทุนสนับสนุนและการเขียนข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไปนี้

Process.PNG

เงื่อนไขการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนของหน่วยงานต่างๆ

โครงการ Talent Mobility ได้ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากภาครัฐและผู้ประกอบการ โดยมีทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ตามลักษณะโจทย์ของภาคเอกชนหลากหลายรูปแบบ แยกตามหน่วยงานและโครงการความร่วมมือดังต่อไปนี้

1.สำนักงานคณะกรรมการนโยนายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Conditions.PNGSTI.PNG

2.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

โดย สวทน. ได้บูรณาการการดำเนินโครงการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในภาครัฐกับภาคเอกชนมากขึ้นและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น

OHEC.PNG

3.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)”

เพื่อสนับสนุนงานด้านการวิจัย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • กิจกรรมต้องเป็นการวิจัยและพัฒนาใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือการพัฒนาและต่อยอด เพื่อให้ผ่านการทดสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการอยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยเพื่อให้สามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
 • สถานประกอบการต้องมีบุคลากรวิจัยหรือแผนกวิจัยประจำ

ITAP.PNG

3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.1 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างงานวิจัยที่พร้อมใช้ในภาคอุตสาหกรรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งแสดงศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรมและสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 • สถานประกอบการมีความพร้อมในการทำวิจัย และมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 • นักวิจัยต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดีและมีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ

SuRF.PNG

3.2 ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

สนับสนุนนักวิจัยทำงานเต็มเวลาเพื่อแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • อาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ.
 • นักวิจัยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน
 • นักวิจัยต้องทำงานเต็มเวลาให้กับต้นสังกัด และไม่ใช่พนักงานประจำของต้นสังกัด

IRF.PNG

3.3 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฝ่ายอุตสาหกรรม)

สนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

 • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ – อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ – อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ – อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ – อุตสาหกรรมดิจิทัล

Industry.PNG