คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

รองคณบดี

ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

งานวิชาการและงานวิจัย

นายธานี สมวงศ์

งานบริหารและพัฒนาระบบ

นายสัญญา คำจริง

งานพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม

ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้ช่วยคณบดี

ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง

งานวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์

นางสาวศิริญญา ปัญญะภาโส

งานวิชาการ สถาปัตยกรรม

ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก

งานวิเทศสัมพันธ์

นายสมชาย ศูนย์กลาง

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายบรรจบ แสนเจริญ

งานบริหารทั่วไป

นางณัชชา โลหะพิริยะกุล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายบุญเลิศ วัฒนนภาเกษม

งานพัฒนานักศึกษา กิจการนักศึกษา

นายพิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล

งานพัฒนานักศึกษา กิจการพิเศษ

นายพรชัย โลหะพิริยะกุล

งานพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ดร.ณัฐวุฒิ อินทรบุตร

งานวิขาการและวิจัย ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

นายปฏิวัติ บุญมา

งานพัฒนานักศึกษา ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยคณบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ว่าที่ ร.ต.วิกร วงษ์เสถียร

งานวิขาการและวิจัย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

นายวิษณุ แฟงเมือง

ด้านงานพัฒนานักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี (ศูนย์นนทบุรี)

นางสาวดมิสา คชวงษ์

หัวหน้างาน (ศูนย์สุพรรณบุรี)