คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
ผศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  เกิดลาภี และ อาจารย์รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม เป็นกรรมการภายใน สรุปผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.33 ซึ่งมีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

ด้านวิชาการและงานวิจัย

นายธานี สมวงศ์

ด้านบริหารและแผน

นายสัญญา คำจริง

ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง

ด้านวิชาการ

นายบรรจบ แสนเจริญ

ด้านบริหารทั่วไป

นายคมกริช หมายสุข

ด้านกิจการนักศึกษา

ดร.ณัฐวุฒิ อินทรบุตร

ด้านวิขาการและวิจัย ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ผศ.จักรินทร์ น่วมทิม

ด้านวิชาการและงานวิจัย

นายพิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล

ด้านกิจการพิเศษ

นายปฏิวัติ บุญมา

ด้านกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ

ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก

ด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี (ศูนย์นนทบุรี)

นางสาวดมิสา คชวงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี (ศูนย์สุพรรณบุรี)