โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี และคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับความรู้ แนวทางการปฎิบัติตนเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาและการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาด้วย