โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา