โครงการ “แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13”

           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยอาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร และอาจารย์ชลธิชา จีบตะคุ นำนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 (ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราช  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างที่นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาในการออกแบบ และดำเนินการสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดได้สูงสุด ภายใต้หน่วยน้ำหนักและค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เกินค่าที่กำหนดไว้