ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม / ผลงานดีเด่น

งานราชมงคลสวุวรรณภูมิร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยภายในงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดสาธิตประดิษฐ์ว่าวไทย บูธศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย ๔ ภาค จัดสาธิตสวนถาดจากสาขาสถาปัตยกรรม และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๓” เพื่อให้นักศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะฯ ผศ.วารุณี ศรีสงคราม รองคณบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และอาจารย์สัญญา คำจริง รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมอบโล ทั้งนี้มีคณะกรรมการจากภายนอก คุณกฤติญา รุจิภัทรเจริญ ครูสอนร้องเพลง คุณภควรรต สุวรรณเปี่ยม Producer JSL Global Media ดร.สุรินทร์ เมทะนี คณบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ เมฆา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี คุณนรินทร์ แตงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เมก้า คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินในโครงการนี้ ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๓” ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมภรณ์พิฆเนศวรโชว์ จังหวัดกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมโฉมเฉลา โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมมาเล่นๆ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
ส่วนงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดโครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ อาคาร๕ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ และในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมผกากองชั้น ๓ อาคารวิทยบริการฯ ศูนย์สุพรรณบุรีโดยมี นายสัญญา คำจริง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและเรียนเชิญศิษย์เก่าคุณสามารถ วัฒนวิจิตร กรรมการบริหาร บริษัท เอส.ไฟว์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้แนวความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และได้เชิญ คุณสุทัศน์ วงจันทร์ พร้อมทีมงาน บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ บัณฑิตไทย จบไปไม่โกง สู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ และสถาปนิกมืออาชีพ
งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน Engineer and Arch Sport Games ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สนามลานไทร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ พร้อมผู้บริหาร โดยมีอาจารย์คมกริช หมายสุข ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการฯ กล่าวรายงาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาขา กีฬาในการแข่งขันจำนวน ๙ ประเภท ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นนทบุรี รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สุพรรณบุรี ถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศูนย์สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์หันตรา และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ศูนย์นนทบุรี

คณะทำงานด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.สัญญา คำจริง

รองด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายคมกริช หมายสุข

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา​

นายพิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล​

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ

นายปฎิวัติ บุญมา

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ศูนย์สุพรรณบุรี

นางสาวนงลักษณ์ เพ่งพิศ

หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางสาวรินรดา หนูไชยแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารมณ์ พลเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์