ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม / ผลงานดีเด่น

นายสัญญา คำจริง รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการสโมสรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยากร นายกฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรฯ และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ,เจ้าหน้าที่ , คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง ๓ ศูนย์พื้นที่ นนทบุรี สุพรรณบุรี และหันตรา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บานาน่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดโครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ อาคาร๕ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ และในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมผกากองชั้น ๓ อาคารวิทยบริการฯ ศูนย์สุพรรณบุรีโดยมี นายสัญญา คำจริง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและเรียนเชิญศิษย์เก่าคุณสามารถ วัฒนวิจิตร กรรมการบริหาร บริษัท เอส.ไฟว์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้แนวความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และได้เชิญ คุณสุทัศน์ วงจันทร์ พร้อมทีมงาน บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ บัณฑิตไทย จบไปไม่โกง สู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ และสถาปนิกมืออาชีพ

คณะทำงานด้านพัฒนานักศึกษา

นายสัญญา คำจริง

รองคณบดี ด้านพัฒนานักศึกษา

นายบุญเลิศ วัฒนนภาเกษม

ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการนักศึกษา)

นายพิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล​

ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการพิเศษ)

นายพรชัย โลหะพิริยกุล

ผู้ช่วยคณบดี (งานประชาสัมพันธ์)

นายปฎิวัติ บุญมา

ผู้ช่วยคณบดี ด้านพัฒนานักศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี

นางสาวนงลักษณ์ เพ่งพิศ

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางสาวรินรดา หนูไชยแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารมณ์ พลเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

นักวิชาการศึกษา