ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 11

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นำนักศึกษา ... Read moreการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 11

โครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ

โครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมือ ... Read moreโครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ

โครงการกีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการกีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ป ... Read moreโครงการกีฬาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ... Read moreกิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

Quick Link

สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง (รองคณบดี)
ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร (ผู้ช่วยคณบดี)
อ.ปฏิวัติ บุญมา (ผู้ช่วยคณบดี)
นางสาวดมิสา คชวงศ์ (หสน.)
นางสาวอารมณ์ พลเสน
นางสาวนิตยา กรัดเพ็ชร์
นายธงชัย ฉายอรุณ

สาขาวิศวกรรมโยธา

เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

  • วิศวกรรมโยธาหลักสูตร 4 ปี
  • วิศวกรรมโยธาหลักสูตรเทียบโอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร

  • วิศวกรรมโยธามหาบัณฑิต

อาจารย์ อรวรรณ จันทสุทโธ

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร
อ.ยอดชาย สิงห์ทอง
อ.วราวิทย์ แสงแก้ว
อ.ลาวัลย์ ขันเกษตร
อ.ชลธิชา จีบตะคุ
อ.อิทธิ วีรานุกูล
อ.ปรัชญา ก้านบัว
อ.ชนะรบ วิชาลัย
นายบดินทร์ภัทร์ ช้างโต

ดร. เฉลียว เกตุแก้ว

รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์
ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี
ผศ.ดร.ดนุพล คำปัญญา
ดร.สุรพล โรจนประดิษฐ
อ.อานนท์ พ่วงชิงงาม
อ.วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง
อ.ปฏิวัติ บุญมา
อ.สยามรัฐ เพิกอาภรณ์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

  • วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเทียบโอน