ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์สุพรรณบุรี

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรมรับต้อนรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2561  คณะวิศวกรร ... Read moreกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์สุพรรณบุรี

กิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี

  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒ ... Read moreกิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี

Quick Link

สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง (รองคณบดี)
ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร (ผู้ช่วยคณบดี)
อ.ปฏิวัติ บุญมา (ผู้ช่วยคณบดี)
นางสาวดมิสา คชวงศ์ (หสน.)
นางสาวอารมณ์ พลเสน
นางสาวนิตยา กรัดเพ็ชร์
นายธงชัย ฉายอรุณ

สาขาวิศวกรรมโยธา

เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

  • วิศวกรรมโยธาหลักสูตร 4 ปี
  • วิศวกรรมโยธาหลักสูตรเทียบโอน

หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร

  • วิศวกรรมโยธามหาบัณฑิต

อาจารย์ อรวรรณ จันทสุทโธ

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร
อ.ยอดชาย สิงห์ทอง
อ.วราวิทย์ แสงแก้ว
อ.ลาวัลย์ ขันเกษตร
อ.ชลธิชา จีบตะคุ
อ.อิทธิ วีรานุกูล
อ.ปรัชญา ก้านบัว
อ.ชนะรบ วิชาลัย
นายบดินทร์ภัทร์ ช้างโต

ดร. เฉลียว เกตุแก้ว

รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์
ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี
ผศ.ดร.ดนุพล คำปัญญา
ดร.สุรพล โรจนประดิษฐ
อ.อานนท์ พ่วงชิงงาม
อ.วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง
อ.ปฏิวัติ บุญมา
อ.สยามรัฐ เพิกอาภรณ์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

  • วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเทียบโอน