เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาคาร 8 ชั้น 3
เลขที่ 7/1 ถนน นนทบุรี 1 ตำบล ส่วนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 0-2526-6423
E-mail : talentmobility.rus@gmail.com