การเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ ศูนย์นนทบุรี

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ 2539 มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ให้นักศึกษายื่นเอกสารดังนี้

1.  สำเนาใบ สด.9  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร

2.  สำเนาใบ สด.35 หมายเรียกทหาร (ติดต่อขอรับได้ที่อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร)

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

4.  สำเนาบัตรประชาชน

5.  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนชั้น 3 )

6.  คำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รับได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา)

**หมายเหตุ**  เอกสารอย่างละ 3 ฉบับ เซนต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเซนต์ชื่อทุกฉบับ

**ส่งเอกสารได้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559  จากเดิมวันที่ 30 ธ.ค 59 (ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0585.06/ว1162 กองพัฒนานักศึกษา)

หากนักศึกษาไม่ยื่นเอกสารตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขออนุญาตไม่รับเอกสารเพิ่มเติมหลังวันที่กำหนดค่ะ **

                                            งานพัฒนานักศึกษา ศูนย์นนทบุรี

                                                       25 พ.ย 59