งานวิชาการและวิจัย

4

our teaching team

นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า

หัวหน้างานวิชาการและส่งเสริมงานทะเบียน

นางสาวนฤมล ชินวุฒิโรจน์

งานวิชาการและส่งเสริมงานทะเบียน

นายปัญญา ลูกพลับ

งานวิชาการและส่งเสริมงานทะเบียน

นางสาวอัจฉรา พลอบสดใส

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางสาวปิยะมาศ นวลเคน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางพรพรรณ สุขก้อน

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ