งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

แหล่งทุนการศึกษา

หางาน

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แต่ละสาขาวิชา จัดทำโดยสโมสรนักศึกษาคณะฯ