วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา  ปณิธาน  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

วิสัยทัศน์ VISION

ผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนำ
ที่มีการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม สู่ระดับนานาชาติ

พันธกิจ MISSION

1.ผลิตและพัฒนากำลังทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย
3.บริการวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับชุมชนและสังคม
4.สืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนในการทำงาน สื่อสารแบบไร้พรหมแดนและบริหารงานโดยยึดหลักธรรม