สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Department of Environmental Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เป็นสาขาวิชาที่ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมดูแลกระบวนการบำบัด/กำจัดมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน ตลอดจนการกำจัดของเสีย โดยใช้เทคนิคเชิงวิศวกรรมและเชิงบริหารจัดการอาชีพสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรสิ่งแวดล้อม นั้นถือว่ามีอย่างกว้างขวางประกอบกับการตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ “วิศวกรสิ่งแวดล้อม” มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในองค์กรต่างๆ

The Department of Environmental Engineering produces Engineers with knowledge and skill of Environmental Engineering. The graduates will have acquired Engineering Techniques and Managing Technique for Environmental Engineering. The graduates will be able to work in several career lines such as design and control of the water pollution treatment process, air pollution, soil pollution and waste disposal, with globally environmental awareness. Environmental Engineers have the potential to work in both national and international organization.

คณาจารย์

สำนักงานสาขา

มทรส.นนทบุรี เขตใต้                            ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 21 ชั้น 9