สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี

เป็นสาขาที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรอุตสาหการ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัยดำเนินงาน การผลิต การจัดการและประเมินผลระบบ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทุก ๆ ด้านทั้งบุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา รวมไปถึง การเงิน ในสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และรวมไปถึง งานทางด้านการประยุกต์ที่เกี่ยวกับการวิจัยดำเนินงาน ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุจุดประสงค์การดำเนินงาน ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการและวิธีการทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิศวกรรม รวมถึงคณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ การตลาด การบริหารการจัดการสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาสำหรับอาชีพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพราะผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้จะชำนาญเรื่อง การจัดการ การวางแผน ทำให้สามารถหางานได้หลากหลายสาขาวิชาชีพ

The Department of Industrial Engineering emphasizes on producing engineers who specialize in Industrial engineering. The Faculty emphasizes on the knowledge and skill of Design, Development, Planning, Control, Research, Operation, Production Management and the System Evaluation. Related fields such as Information technology, equipment, energy and materials are addressed. The location and the cost factors are also addressed. This knowledge and skill is required for the production line in the industrial factory. The learning process is based on the principles and methods of Engineering analysis and synthesis. The related knowledge and skills such as Mathematic, Statistic, Physics, Marketing, Management, Information Technology, Economy, Social Science and the Psychology for the Mechanical Engineer are also addressed. The graduates will have the expertise in management and planning which they can pursue in a variety of fields in both government and the private sector.

คณาจารย์

อาจารย์อนุชา ขวัญสุข

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • คุณวุฒิ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.ม วิศวกรรมการผลิต

k_anucha2515@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทโชติ อุดมศรี

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ คอ.ม บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 • คุณวุฒิ วศ.ม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • คุณวุฒิ ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ

nonthachoti@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รำพึง เจริญยศ

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ คอ.ม เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ramp_dong@hotmail.co.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรินทร์ น่วมทิม

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ คอ.ม เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

jakarin1975@hotmail.com

ดร.สมพงษ์ พิริยายนต์

อาจารย์

 • คุณวุฒิ วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต
 • คุณวุฒิ วศ.ม เทคโนโยบีวัสดุ
 • คุณวุฒิ ปร.ด. Powder Metallurgy and Composite Materials

somponggg@yahoo.com

อาจารย์พืพัฒน์ สุจิตธรรมกุล

อาจารย์

 • คุณวุฒิ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.ม วิศวกรรมการผลิต

pipat132@hotmail.com

นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.ม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

pongwits@hotmail.com

อาจารย์บุญเลิศ วัฒนนภาเกษม

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.ม วิศวกรรมระบบการผลิต

w.boonlert2507@gmail.com

อาจารย์สุทธิสาร อนันตรัตนชัย

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วท.ม วิศวกรรมวัสดุศาสตร์

sutthisan@yahoo.com

อาจารย์วิชัย มาแสง

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล

wichss2796@hotmail.com

อาจารย์ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี

อาจารย์

 • คุณวุฒิ คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คุณวุฒิ วศ.ม วิศวกรรมระบบการผลิต

prawit19738@gmail.com

สำนักงานสาขา

มทรส.นนทบุรี เขตใต้                            ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 18 ชั้น 2