สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

Department of Tool and Die Engineer

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

เป็นสาขาวิชาที่จะมุ่งเน้นผลิตนักอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถและค้นคว้าวิจัยพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์โดยมีพื้นฐานในด้านการออกแบบการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะและพลาสติก ตลอดจนการพัฒนาระบบรวมทั้งฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่มมีกิจนิสัยในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อภาคอุตสาหกรรม สังคม และท้องถิ่นสำหรับอาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์  สาขานี้จะเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นอีกภาคสาขาที่น่าสนใจกับอนาคตในงานอุตสาหกรรมรมของประเทศ

The Department of Tool and Die Engineer emphasizes on producing Industrialists who can research and develop the specific skills in the area of Tool and Die Engineer. The course is based on the basics of component manufacturing by automatic machines, and metal and plastic molds. The system development and the creative training makes the student active in researching and improving themselves constantly.  The department promotes Morality, Ethics and the Responsibility for the industrial sector, society and the locality. The Tool and Die Engineer career is highly demanding in the industrial sector. The Tool and Die Engineer is an attractive profession for the future of the industry at the national level.

คณาจารย์

สำนักงานสาขา

มทรส.นนทบุรี เขตใต้                          อาคารวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ชั้น 2