สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Department of Mechanical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี

เป็นสาขาที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่เชี่ยวชาญเครื่องกล โดยรวมเอาคณิตศาสตร์,ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการผลิตในระบบเครื่องกลทุกแขนง รวมไปถึงการซ่อมบำรุง  โดยทักษะที่หลากหลายในการศึกษาสาขาวิชานี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย เพราะการเรียนในสาขานี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับมีความสามารถในทางนวัตกรรม ประกอบกับมีทักษะทางด้านตัวเลขและการคิดวิเคราะห์สำหรับอาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนั้น มีความหลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสายวิศวกรรม,การผลิต,พลังงานระบบหรือรวมไปถึงสายอุตสาหกรรม,น้ำมัน,อุตสาหกรรมรีไซเคิล,เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ การทำความเย็นและรับอากาศเป็นต้น

The Department of Mechanical Engineering emphasizes on producing engineers who specialize in mechanical engineering. The program integrates Mathematic, Physics and Material Technology which relates to the design, production and the maintenance process applied to the Mechanical system in every field. The department provides the comprehensive skills for the variety of occupations. The classes consist of creative thinking, innovative skills, Mathematic skills and Analytical skills. The graduates will have the expertise in Mechanical Engineering. They can pursue a career in both government and the private sector in a varied of fields such as Engineering, production, Energy systems, Petroleum industres, Recycling industry, Robotic technology, Automation systems, Cooling systems and Air condition system.

คณาจารย์

สำนักงานสาขา

มทรส.นนทบุรี เขตใต้ อาคารเครื่องกล ชั้น 1