สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

Department of Telecommunication Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี

เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการสื่อสารและโครงข่ายระบบโทรคมนาคม ดาวเทียม ระบบสื่อสารไร้สายภาคพื้นดิน เป็นต้น โดยเป็นภาควิชาที่รวบรวมเอาองค์ความรู้หลายด้าน อาทิเช่น ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาชีพสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม เนื่องจากในกระแสสังคมปัจจุบันอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ทำให้การสื่อสารเป็น เรื่องง่ายและสะดวกสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก การให้บริการด้าน การสื่อสารยังเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ทำให้สาขาอาชีพนี้เป็นที่ต้องการของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

The Department of Telecommunication Engineering focuses on communication and telecommunication networking which includes satellite, and ground wireless communication systems. The study program integrates knowledge from various aspects such as electronics and electromagnetic waves. In the present society, the advance of communication device equipment and the new efficiently technology make communication easy, convenient and extensive worldwide. Communication services are a highly competitive business, and engineers are required in both government and the private sector.

คณาจารย์

สำนักงานสาขา

มทรส.นนทบุรี เขตใต้