สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Department of Civil Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี

เป็นสาขาวิชาที่ผลิตวิศวกรให้มีความรู้เรื่องการ ก่อสร้างอาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน รวมไปถึงบ้านพักที่อยู่อาศัย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ มาใช้คำนวณและวิเคราะห์ ระบบโครงสร้าง ระบบฐานรากและ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์ ทางธรณีและ ชลศาสตร์ รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการก่อสร้าง วิธีวิเคราะห์และออกแบบสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รอบๆสิ่งก่อสร้างด้วย นอกจากนั้นยังได้เรียนเกี่ยวกับการจัดการ การดำเนินการ และการบำรุงสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นด้วย สำหรับอาชีพในสาขาวิชานี้  ในปัจจุบัน หน่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยังต้องการวิศวกรในสายงานนี้อยู่เป็นจำนวนมาก

The Department of Civil Engineering produces Engineers whoes expertises is in the construction of building bridges, airports, ports, dams, roads and houses. The graduates apply the Mathematics and Physics knowledge to calculate and analyze the structural system foundation system and the infrastructure system. The related aspects such as the analysis of geology and the hydraulic system. The study of construction management, the analytical and structurl design are also studied so as to be consistent with the building environment. The program also studies Management operation, and the Maintenance of buildings. Nowadays Civil Engineers are required in both government and the private sector.

คณาจารย์

สำนักงานสาขา

มทรส.นนทบุรี เขตใต้                            ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 18 ชั้น 2