สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

The Department of Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี

เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อตอบสนองการความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นทั้งทางภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ โดยจะมุ่งเน้นการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ควบคุมระบบไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ควบคุมเครื่องอิเล็กโทรนิค ควบคุมงานอุตสาหกรรมด้วยระบบไฟฟ้า และการจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยมีพื้นฐานการพัฒนาระบบ การออกแบบสำหรับอาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน ด้วยในปัจจุบัน พลังงานงานไฟฟ้าถือเป็นพลังงานหลักๆที่ใช้กันทั่วโลก รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติก็เป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นอาชีพในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้ายังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก

The Department of Electrical Engineering emphasizes on producing engineers who specialize in Electrical engineering to meet the requirements of the establishment. The program focuses on both theoretical and practical subjects. The course emphasizes on the study of Mathematics and Physics applying to the knowledge such as Electrical control, Electrical power, Electronic control, Industrial control with  the electrical systems and electrical power management. The course is based on the design and development of the system for the Electrical Engineering career in the current day. Nowadays, electrical power and the power from natural resource is the primary energy source. The Electrical Engineer career is in great demand.

คณาจารย์

สำนักงานสาขา

มทรส.นนทบุรี เขตใต้ อาคาร 9 ชั้น 3