หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์ นนทบุรี

สาขาที่เปิด

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์ สุพรรณบุรี

สาขาที่เปิด

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ สุพรรณบุรี

สาขาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์หันตรา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ หันตรา

สาขาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล