หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (มหาบัณฑิต)