เกี่ยวกับคณะ

Engineering
&
Architecture
Rajamangala University Of Teachnology Suvarnabhumi

     ในส่วนของคณวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในฐานะวิศวกรและสถาปนิก ให้ตรงกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพและความต้องการของประเทศ โดยจัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ สหกิจศึกษา ที่มีความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนาดย่อมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจและชุมชน ในลักษณะของโครงการความร่วมมือการวิจัยการบริการทางวิชาการการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เปิดสอน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน คือ “มุ่งเน้นผลิตวิศวกรและสถาปนิกชั้นนำ ที่มีการบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  เพื่อพัฒนาชุมชน  สังคม  สู่ระดับนานาชาติ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ศูนย์พื้นที่ คือ ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี โดยเปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  6. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  8. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม