โครงการ “อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่”

โครงการ “อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่”

งานวิจัยและบริการวิชาการ  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่” ในวันพุธที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีความเข้าใจและสนใจทำงานวิจัยมากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ยุทธนา  กันทะพะเยา  บรรยายเรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. และการเขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อพัฒนางานและการศึกษา ผศ.รำพึง  เจริญยศ  บรรยายเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ และแนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร ๑๘ ชั้น ๖ (ห้อง ๑๘๐๖๖)  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้