งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

คณะทำงาน งานพัฒนานักศึกษา

คณะทำงานพัฒนานักศึกษา

นายสัญญา คำจริง

รองด้านกิจการงานพัฒนานักศึกษา

นายปฎิวัติ บุญมา

ผู้ช่วยคณบดีงานกิจกรรมนักศึกษา

นายบุญเลิศ วัฒนานภาเกษม

ผู้ช่วยคณบดีงานกิจกรรมนักศึกษา

นายพิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล

ผู้ช่วยคณบดีงานกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวอารมณ์ พลเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

นักวิชาการศึกษา