ข่าวประชาสัมพันธ์
🪤บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ “เชื่อมตะแกรงฝาท่อ” | 112 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
👷‍♀️👷โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 135 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
🟣เข้าร่วมโครงการเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 162 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
👷‍♂️👷‍♀️“โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี” ภาคปกติ - ภาคสมทบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | 164 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
🙋‍♂️💡โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมพัฒนาชุมชน ศูนย์สุพรรณบุรี | 291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
👷‍♀️“โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์สุพรรณบุรี” | 223 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
🏃🏻🏆คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “RUS Walk & RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน | 248 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️🎉พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566 | 298 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
👷🏻‍♂️เปิดเส้นทาง ‘เด็กช่าง’ สู่นักธุรกิจพันล้าน | 223 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 114 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
🚆โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | 196 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 2 | 120 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 1 | 124 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🖋พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | 130 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🖋พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 | 114 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🥇🎊ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “การนำเสนอ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ (Show and Share) กิจกรรมนักศึกษา 5 ด้าน” | 125 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ชุดการแสดงรักข้ามคลองของบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 115 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🎉ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 13 | 134 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
☀️พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด Wind Power และ Solar Energy ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 121 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศ !!! รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 143 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศ !!! รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ปี 2566) | 142 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 203 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🇨🇳🤝ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่เศรษฐกิจโลก | 129 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
📣ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 559 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🚆เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | 113 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🌳🌳รับสมัครนักศึกษาปี 2566 🌳🌳 (ภาคเรียนที่ 1 / 2566) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติ 5 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 141 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
📜พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น | 112 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ทรงอย่างแบด บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 142 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ทีมเชียร์ลีดเดอร์สีแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 281 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ศูนย์นนทบุรี | 593 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🌉ร่วมตรวจสอบพร้อมเสนอแผนงานเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับงานบำรุงรักษา และการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องมือกลประจำปี สะพานภูมิพล | 123 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
🤝 ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน รูปแบบออนไลน์ | 134 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการออกแบบทางอุตสาหกรรม CAD รูปแบบออนไลน์ | 110 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ หมวดงานสถาปัตยกรรม ตามหลักการ Building Information Modeling (BIM) เพื่อประมาณการวัสดุ สำหรับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น | 106 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
🤝เข้าร่วมประชุมหารือปรึกษา MOU ในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2023) | 105 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
👉👷👈โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม “รู้จักฉันรู้จักเธอ” | 136 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
🛎โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ กิจกรรมที่1 อบรมพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ | 100 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
🔺โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมอัตโนมัติ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) | 134 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับคณาจารย์ในคณะฯ ที่ได้รับรางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2565 | 96 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 86 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
⚙️คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 91 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
📢 ขอประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 | 128 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
📢 ประกาศ!!! นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ | 268 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
👩‍💻🧑‍💻โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online” | 90 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
⚙️คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 | 86 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
"อาจารย์ร่วมนำของว่างและขนมมามอบให้กับองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรคณะ" | 84 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
📢 ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ | 144 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
📢 ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 2 | 129 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ที่ได้รับรางวัลจากงาน "The 16th International Inventionand Innovation Show" ในเมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์" | 78 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 170 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21964 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34404 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171864 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ