ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี      รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คุณสามารถ  วัฒนวิจิตร  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ไฟว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ เขตใต้ อาคาร ๕ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ประชุมคณะ1-59