วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์   (VISION)

 • ผลิตวิศวกรและสถาปนิกที่มี Hard Skills ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีขั้นสูง และมี Soft Skills

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

 

 

พันธกิจ   (MISSION)

 • ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
  และส่งเสริมการสร้างนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ
 • สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
 • นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงานและยึดหลักธรรมาภิบาล


2633 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 380 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 39053 ครั้ง
 • ปีนี้ : 115206 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 252666 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ