เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ผลิตวิศวกรและสถาปนิกที่มี Hard Skills ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีขั้นสูง และมี Soft Skills

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

 

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
    และส่งเสริมการสร้างนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ

  2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม

  3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

  4. บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงานและยึดหลักธรรมาภิบาล1024 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 290 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1354 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39283 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52299 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ