เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

   ผลิตวิศวกรและสถาปนิกที่มี Hard Skills ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีขั้นสูง

   และมี Soft Skills เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจ   

   1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นประเทศไทย 4.0

   2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

   3. บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับชุมชนและสังคม

   4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   5. บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงานและยึดหลักธรรมาภิบาล

   6. พัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม424 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 3761 ครั้ง
  • ปีนี้ : 3707 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16723 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ