เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดี 
ประธานกรรมการ
E-Mail: patchara.k@rmutsb.ac.th

กรรมการ

 


นายธีรวัต อมรธาตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 นายสามารถ วัฒนวิจิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 นายพัฒนา กันอำพล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

นายชัยพล ตราชูธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดร.เอกชัย เนาวนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ศรีจันทร์อินทร์
รองคณบดี
กรรมการ
E-Mail: thaveesak.s@rmutsb.ac.th


รองศาสตราจารย์ยุทธนา  กันทะพะเยา
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: yutthana.k@rmutsb.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล คำปัญญา
หัวหน้าสาขา
กรรมการ
E-Mail: danupon.k@rmutsb.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ ทองกุลภัทร์
หัวหน้าสาขา

กรรมการ
E-Mail: sarayoot.t@rmutsb.ac.th


รองศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ อินทบุตร
คณาจารย์ประจำภายในคณะ

กรรมการ
E-Mail: nuttawut.i@rmutsb.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
คณาจารย์ประจำภายในคณะ
กรรมการ
E-Mail: adis.r@rmutsb.ac.thนางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
E-Mail: apawan.m@rmutsb.ac.thนางพรธิดา หมายสุข
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
ผู้ช่วยเลขานุการ
E-Mail: porntida.m@rmutsb.ac.th


นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
E-Mail: orawan.b@rmutsb.ac.th

 

 

 

 1583 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 186 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6656 ครั้ง
  • ปีนี้ : 117116 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 130132 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ