คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดี 
ประธานกรรมการ
E-Mail:patchara.k@rmutsb.ac.th

 

กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
รองคณบดี
กรรมการ
E-Mail:thaveesak.s@rmutsb.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:yutthana.k@rmutsb.ac.th


อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:kridsana.j@rmutsb.ac.th

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:narongchai.w@rmutsb.ac.th

 

 

ดร.ณัฐชานันท์  อังศุเศรณี
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:natchanun.a@rmutsb.ac.th

 
อาจารย์อนุชา ขวัญสุข
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:anucha.k@rmutsb.ac.thดร.กรีฑา สุขทั่ง
ผู้ช่วยคณบดี 

กรรมการ
E-Mail:kreeta.s@rmutsb.ac.th


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ แสงธรรมทวี
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:kamolwan.s@rmutsb.ac.th

 อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม

ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:maytiya.t@rmutsb.ac.th

 อาจารย์อนุวัฒน์  บำรุงกิจ
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:anuwat.b@rmutsb.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยันต์ ใจบุญมา
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:chaiyun.j@rmutsb.ac.th

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  อินทบุตร
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:nuttawut.i@rmutsb.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ บุญมา
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:patiwat.b@rmutsb.ac.th

 ดร.ศรัณย์  ฉัตรธัญญกิจ
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:sarun.c@rmutsb.ac.th

 อาจารย์วราภรณ์  บุตรจันทร์
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:waraporn.b@rmutsb.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:adis.r@rmutsb.ac.th

อาจารย์นิติวิศว์  แตงไทย
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail:nitiwis.t@rmutsb.ac.th


 นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
E-Mail:apawan.m@rmutsb.ac.th

 นางพรธิดา หมายสุข
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
กรรมการ
E-Mail:porntida.m@rmutsb.ac.th

 นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
กรรมการ
E-Mail:orawan.b@rmutsb.ac.th

นางสาวดมิสา คชวงค์
หัวหน้าสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
กรรมการ
E-Mail:damisa.k@rmutsb.ac.thนางรัตนา วาสนาสุขสันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
E-Mail:rattana.i@rmutsb.ac.thนางพรพรรณ สุขก้อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
E-Mail:pornpun.s@rmutsb.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 2177 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 910 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19060 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57846 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195306 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ