เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
คณบดี 
ประธานกรรมการ
E-Mail: patchara.k@rmutsb.ac.th

 

กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
รองคณบดี
กรรมการ
E-Mail: thaveesak.s@rmutsb.ac.th


รองศาสตราจารย์ยุทธนา กันทะพะเยา
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: yutthana.k@rmutsb.ac.th


อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: kridsana.j@rmutsb.ac.th

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: narongchai.w@rmutsb.ac.th

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ
รองคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: thanaphol.s@rmutsb.ac.th

 
อาจารย์อนุชา ขวัญสุข
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: anucha.k@rmutsb.ac.thดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข

ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: sarawut.sr@rmutsb.ac.th

 อาจารย์กมลวรรณ แสงธรรมทวี
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: kamolwan.s@rmutsb.ac.th

 อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยม

ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: maytiya.t@rmutsb.ac.th

 อาจารย์อนุวัฒน์  บำรุงกิจ
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: anuwat.b@rmutsb.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยันต์ ใจบุญมา
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: chaiyun.j@rmutsb.ac.th

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  อินทบุตร
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: nuttawut.i@rmutsb.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ บุญมา
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: patiwat.b@rmutsb.ac.th

 ดร.ณัฐชานันท์  อังศุเศรณี
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: natchanun.a@rmutsb.ac.th

 อาจารย์วราภรณ์  บุตรจันทร์
ผู้ช่วยคณบดี 
กรรมการ
E-Mail: waraporn.b@rmutsb.ac.th


 นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
E-Mail: apawan.m@rmutsb.ac.th

 นางพรธิดา หมายสุข
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
กรรมการ
E-Mail: porntida.m@rmutsb.ac.th

 นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
กรรมการ
E-Mail: orawan.b@rmutsb.ac.th

นางสาวดมิสา คชวงค์
หัวหน้าสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
กรรมการ
E-Mail: damisa.k@rmutsb.ac.thนางรัตนา วาสนาสุขสันต์
เจ้าหน่าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
E-Mail: rattana.i@rmutsb.ac.thนางพรพรรณ สุขก้อน
เจ้าหน่าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
E-Mail: pornpun.s@rmutsb.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 1436 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 152 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6622 ครั้ง
  • ปีนี้ : 117082 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 130098 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ