🛎 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา รอบระบบ Portfolio, ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567

🛎 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษา รอบระบบ Portfolio, ระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2149 9092, 086 999 0359
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094 221 6693
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 354 34014, 085 427 7712
#หมายเหต: พิเศษ ส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษากรณีที่นักศึกษาสมัครตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 16 สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ 3.00 ขึ้นไป หรือมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา โดยได้ลดค่าบำรุงการศึกษา 50% ในภาคเรียนแรก (ครั้งที่ 13 - 16 จะได้รับสิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด หากชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี
Facebook: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
📩 apr.engineernon@rmutsb.ac.th
หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี ศูนย์พื้นที่
 
 


969 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 317 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38990 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115143 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 252603 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ