หลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
🚖 หลักสูตร Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
ลักษณะการเรียน-การสอน
เรียน 3 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต (รวมตลอดหลักสูตร 9 หน่วยกิต) เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นภาคปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในการทำงานจริง
1. วิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สอนหลักการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า การถอด-ประกอบ วิเคราะห์ปัญหา ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
2. วิชาการสื่อสารข้อมูลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสอนระบบแคนบัส(CANBUS) เซ็นเซอร์(Sensor) และการเชื่อมโยงระบบสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. วิชาแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สอนแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบประจุไฟฟ้าและการควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า
คุณวุฒิที่ได้รับ
คุณวุฒิที่ได้รับประกาศนียบัตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า(Non-Degree)ผ่านการอนุมัติหลักสูตรโดยกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิทธิพิเศษ
ผู้เรียนสามารถนำหน่วยกิตและเกรดที่เรียนในหลักสูตรนี้ ไปเทียบโอนได้ในหลักสูตร วศ.บ 4 ปี วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ผู้ที่ทำงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า/แบตเตอรี่อยู่แล้ว และต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ ผู้ที่ทำงานด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ฯลฯ แต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม
* รับเพียง 30 คนเท่านั้น
** รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
**ประกาศรายชื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดการเปิดเรียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 24 สิงหาคม 2567 (เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สมัครเลย !! https://forms.gle/vd3FqJB7NsdPHqQo9
**** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ภูษิต โชติสวัสดิ์ เบอร์โทร 084 325 1255
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัย เบอร์โทร 089 789 3709
ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ เบอร์โทร 089 670 0185
ดร.กุศล สมุทรคชรินทร์ เบอร์โทร 089 047 0175
 
 


537 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 449 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17634 ครั้ง
  • ปีนี้ : 75820 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 213280 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ