โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอปอ กลับสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ความรู้ แนวคิด ทักษะในเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และให้นักศึกษารู้เท่าทันสื่อ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) ชั้น 3 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ425 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 189 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21983 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34423 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171883 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ