โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รัตติกานท์ วิบูลย์พานิช อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะในเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบัน ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือสื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกฎหมาย ความคุ้มครอง โทษ จากการใช้สื่อออนไลน์พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม  2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 417 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 161 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21955 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34395 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171855 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ