คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเสวนาการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
จัดโครงการอบรมเสวนาการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาองค์กร

 


วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมลีลาวดีและห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเสวนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อพัฒนาองค์กร ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการและหารายได้ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ


เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นในการนำเสนอ แบ่งปันองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ใน 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและนวัตกรรม และด้านการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวและพัฒนาองค์กร นอกจากนี้กิจกรรมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะมีโอกาสรับฟังและติดตามแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานและแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566


 

ข้อมูล : งานบริหารและพัฒนาระบบ
จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

.....................................................................................................
#https://shorturl.asia/4bCBW เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
#https://fea.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะฯ
#https://shorturl.asia/9DsAa ช่อง youtube ของคณะฯ FEA Channel
#https://www.tiktok.com/@rus.fea?_t=8d9iLGHxVw2&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะฯ
#https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ RUS
 
Download รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่....................
 

 Tag : #RUS # Engineering # Architecture #ราชมงคล #ราชมงคลสุวรรณภูมิ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

375 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 927 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19077 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57863 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 195323 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ