โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การฟื้นคืนเมือง โบราณทวารวดีอู่ทอง ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานการฟื้นคืนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การฟื้นคืนเมือง โบราณทวารวดีอู่ทอง ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”และร่วมต้อนรับ ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี ภายในงานมีการเสวนาการฟื้นคืนเมืองโบราณอู่ทองโดย รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , คุณธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ , คุณประยูร อสัมภินพงศ์ ประธานชมรมเมืองโบราณอู่ทอง , กรมศิลปากร , อพท. และ ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานแสดงวัฒนธรรมในวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


231 ครั้ง

Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 194 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21988 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34428 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171888 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ