เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 282 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ | 296 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 268 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 183 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการทางวิชาการในงานตรวจสอบโครงสร้างและประมาณราคาความเสียหายบ้านพักอาศัยไฟไหม้ | 166 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน | 151 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 165 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ | 1024 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างหน่วยงาน | 1350 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการประจำคณะ | 918 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารคณะ | 825 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงาน | 1548 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักงานคณบดี | 681 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 526 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 580 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลติดต่อ | 1136 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี | 838 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี | 895 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี | 732 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี | 476 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี | 536 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี | 687 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ศูนย์นนทบุรี | 528 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี | 550 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี | 800 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี | 1085 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 732 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 683 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 531 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช. | 125 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี | 385 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช. | 1357 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี | 7641 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท | 927 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก | 720 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 322 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1386 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39315 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52331 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ