เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 536 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 607 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 779 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ | 1095 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 622 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 935 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 816 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานอธิการบดี | 370 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 289 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการทางวิชาการในงานตรวจสอบโครงสร้างและประมาณราคาความเสียหายบ้านพักอาศัยไฟไหม้ | 445 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา | 242 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 255 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ | 1942 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างหน่วยงาน | 2558 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการประจำคณะ | 1843 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารคณะ | 1790 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงาน | 3419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานคณบดี | 1372 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 995 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1047 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้อมูลติดต่อ | 2681 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี | 1783 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นนทบุรี | 1888 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี | 1409 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี | 999 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี | 1016 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี | 1378 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ศูนย์นนทบุรี | 906 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี | 1064 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์สุพรรณบุรี | 1578 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี | 2418 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1407 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1577 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 1092 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช. | 307 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานประจำปี | 646 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี | 20225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท | 2176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก | 1448 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 164 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 12484 ครั้ง
  • ปีนี้ : 15098 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152558 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ