.

ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนักวิจัยและนักวิชาการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) (NEW)
ทุนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาไฟฟ้า ราชมงคลนนทบุรี (NEW)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (NEW)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
คณะฯ เข้าร่วมการประชุม กับนายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย 
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 
เวียนแจ้งเพื่อปชส. ขอส่งสำเนา เรื่อง การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ) 
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

ประกันคุณภาพ

 • ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
 • (CHE QA Online)
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • จรรยาบรรณอาจารย์
 • ประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด
.

ศูนย์กลางการเรียนรู้

 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 
 • ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1
.
 • แบบฟอร์มโครงงานวิศวกรรม
 • ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
 • แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
 • เอกสาร Downloads สหกิจศึกษา
.