ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

ข่าวสาร/กิจกรรม

.

ประกาศเวียนแจ้ง

.
.
.

ENGLISH Version

แนะนำสาขาต่างๆ

.

งานประกันคุณภาพ

.

ศูนย์กลางการเรียนรู้

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1
ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั้มตัดโลหะแผ่น