ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

ประชาสัมพันธ์

.
.

ENGLISH Version

.

แนะนำสาขาต่างๆ

.

ประกันคุณภาพ

.

ศูนย์กลางการเรียนรู้

  • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 
  • ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1
.

ประกาศเวียนแจ้ง