.

ประชาสัมพันธ์

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

ประกันคุณภาพ

 • ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
 • (CHE QA Online)
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • จรรยาบรรณอาจารย์
 • ประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด
.

ศูนย์กลางการเรียนรู้

 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 
 • ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1
.
 • แบบฟอร์มโครงงานวิศวกรรม
 • ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
 • แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
 • เอกสาร Downloads สหกิจศึกษา
.