.

ประชาสัมพันธ์

รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (NEW)
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 
ต้อนรับนักวิจัยและนักวิชาการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 
ทุนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาไฟฟ้า ราชมงคลนนทบุรี 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
คณะฯ เข้าร่วมการประชุม กับนายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย 
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 
เวียนแจ้งเพื่อปชส. ขอส่งสำเนา เรื่อง การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ) 

โครงการ“สังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นในแต่ละแขนงเพื่อประกาศเกียนรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” (new)

โครงการ“สัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑” (new)

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามหลักสูตรและคณะ (รอบ ๙ เดือน) (new)

โครงการอบรมปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ CHE QA Online 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพการศึกษา(new)

โครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม)

กิจกรรม Engineer and Arch Sport Games # 8

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ด้านศิลปวัฒนธรรม) “การทำบายศรี”

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

.

ประกันคุณภาพ

 • ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
 • (CHE QA Online)
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • จรรยาบรรณอาจารย์
 • ประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด
.

ศูนย์กลางการเรียนรู้

 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 
 • ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1
.
 • แบบฟอร์มโครงงานวิศวกรรม
 • ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
 • แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
 • เอกสาร Downloads สหกิจศึกษา
.