ข่าวประชาสัมพันธ์
Talent Mobility | 1268 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 919 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 252 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 241 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 278 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.สุวรรณภูมิ | 233 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.สุวรรณภูมิ | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | 279 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ | 251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ | 313 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การแข่งขัน “Cobot Contest Thailand 2022 ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่” | 255 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเสวนา ในหัวข้อ “Digital Twins เทคโนโลยีใหม่ของโลกที่วิศวกรทุกคนต้องรับรู้” | 271 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมโครงการ TDE ทำดีเพื่อสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ประจำปี 2565 | 302 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การฟื้นคืนเมือง โบราณทวารวดีอู่ทอง ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” | 230 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปฎิทินกิจกรรม | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 | 222 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ | 384 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายคาวุธ หฤทัย | 153 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายพัฒนา กันอำพล | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายสามารถ วัฒนวิจิตร | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายอัณณพ พุ่มกุมาร | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธร | 293 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการด้านวิชาการและงานวิจัย | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพบรรยากาศ การต้อนรับและแนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่บุคคลากรจากบริษัท C.C.S. ADVANCE TECH จำกัด | 194 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) | 231 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) | 263 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256 ศูนย์นนทบุรี | 183 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 195 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์สุพรรณบุรี | 214 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน | 169 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เครือข่ายร่วมพัฒนา ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งและเครือข่าย | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม | 209 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 | 205 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแนะนำ โครงการ AP OPEN HOUSE 2023 และ โครงการนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี” ประจำปีการศึกษา 2565 | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” | 167 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 170 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 213 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 192 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 2/2565 | 180 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ“บัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ” | 182 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 186 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 200 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2022) | 222 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 463 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 168 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 21962 ครั้ง
  • ปีนี้ : 34402 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 171862 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ