เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Talent Mobility | 521 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | 505 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ | 70 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 170 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 164 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 201 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.สุวรรณภูมิ | 150 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.สุวรรณภูมิ | 140 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มทร.สุวรรณภูมิ | 155 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ | 172 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การแข่งขัน “Cobot Contest Thailand 2022 ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot สำหรับภาคการผลิตยุคใหม่” | 126 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การเสวนา ในหัวข้อ “Digital Twins เทคโนโลยีใหม่ของโลกที่วิศวกรทุกคนต้องรับรู้” | 150 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมโครงการ TDE ทำดีเพื่อสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ประจำปี 2565 | 189 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การฟื้นคืนเมือง โบราณทวารวดีอู่ทอง ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” | 103 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 112 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ปฎิทินกิจกรรม | 52 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 | 107 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 114 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ | 192 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายคาวุธ หฤทัย | 60 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายพัฒนา กันอำพล | 166 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายสามารถ วัฒนวิจิตร | 91 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายอัณณพ พุ่มกุมาร | 110 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นายชูศักดิ์ พิพัฒน์วุฒิธร | 108 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการด้านวิชาการและงานวิจัย | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ภาพบรรยากาศ การต้อนรับและแนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่บุคคลากรจากบริษัท C.C.S. ADVANCE TECH จำกัด | 101 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงเช้า) | 116 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ช่วงบ่าย) | 118 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์นนทบุรี | 87 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 88 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์สุพรรณบุรี | 89 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน | 86 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งและเครือข่าย | 89 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม | 98 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 | 92 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมแนะนำ โครงการ AP OPEN HOUSE 2023 และ โครงการนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา | 84 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี” ประจำปีการศึกษา 2565 | 82 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 | 97 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” | 66 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 74 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 83 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 79 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 2/2565 | 82 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการ“บัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ” | 76 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 84 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 96 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2022) | 102 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 และประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 97 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 217 ภ.นนทบุรี ต.สวนใหญ์ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
งานบริหารและพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 02-149-9091
งานวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 02-149-9092,086-999-0359
งานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-149-9093
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 258 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1322 ครั้ง
  • ปีนี้ : 39251 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 52267 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ